Privacy Policy

PriCall respects the privacy of its customers and takes protecting the privacy of its customers seriously. This policy describes the personally identifiable information that PriCall collects from its customers and potential customers and the steps that it takes to safeguard such information.

Collection and Use of Information
Our primary purpose for collecting and holding personal data from our customers is so we can supply our products and services to them. We only collect personal information which is reasonably necessary for our functions or activities or which is directly related to them. Typically this information includes our customers’ personal data. PriCall may also collect such information from prospective customers through promotional campaigns it may occasionally conduct and from our related group companies, affiliates and partners. We also collect some information when potential customers visit our websites (see the Marketing section below). PriCall may share such information with business partners to ensure the successful provisioning and operation of its services and to facilitate the marketing of PriCall products and services. However, PriCall does not disclose or sell personal data of our clients to third parties for unrelated marketing purposes.
Secondary purposes of collecting the personal data include to assess the customers’ orders and perform credit checks, for billing, credit and account management, for improvement and development of our services and to inform the customers about our news, new services and promotions, and to comply with our legal obligations.
In addition, any customer who wishes not to receive information about new or different PriCall products or services may decline to receive such offers.

Marketing
As PriCall uses remarketing services to advertise online, we collect information about visitors of PriCall website. Google and other third party vendors show our ads on sites across the internet. They also use cookies to serve ads based on your past visits to our website. Our website visitors can opt out of Google’s use of cookies by visiting Google Ads Settings [http://www.google.com/settings/ads].
We may also use or disclose personal information of customers in order to use them for direct marketing purposes. Mostly we use such info for direct marketing by email, sharing with the customer information about our services and special (promo) offers. Each visitor of our webiste can opt out of direct marketing by asking us. Customers can do it different ways – use the contact form on the website or our contact details in this Privacy Policy or in the marketing email the customer may receive from us.

Account Information and Access
Each PriCall customer is responsible for ensuring that the his/her account information on file with PriCall is accurate and current. Customers may access their account information through the log-in procedure on the PriCall website or by contacting the customer support centre.

PriCall Contacts
If you have any questions, complaints or propositions, please contact our Customer Service team on: PriCall.cz
Phone: +420 210 330 000
E-mail: contact@pricall.eu

Zásady zpracování a ukládání osobních údajůpro zákazníky společnosti PriCall s.r.o. dle GDPR, které vstoupí v platnost od 25.05.2018

Účelem níže uvedených Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti PriCall s.r.o. dle předpisů GDPR je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost PriCall s.r.o. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování svých služeb, při návštěvách webových stránek provozovaných PriCall s.r.o., prodeji zboží na e-shopech PriCall s.r.o., k jakým účelům a jak dlouho společnost PriCall s.r.o. tyto osobní údaje zpracovává, z jakého důvodu a komu je může předat. Následující informace rovněž stanovují, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady jsou účinné od 25.05.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Hlavní odlišnosti od platného zákona o ochraně osobních údajů
Právní předpisy pro ochranu osobních údajů platí již dnes a již dnes se vztahují na každého správce. Nařízení stanoví na platné směrnici z roku 1995, kterou u nás provádí zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.). Jinými slovy, při zpracování osobních údajů již platí řada povinností podle stávajících předpisů. Některé povinnosti Obecné nařízení rozšiřuje (zejm. ty informační) a další povinnosti stanov. Mezi ty hlavní patří:

– Rozšíření práva na výmaz (“právo být zapomenut”);
– V některých případech zajistit, aby dotčená osoba mohla údaje přenést k jinému správci (přenositelnost);
– Před zpracováním i při něm si počínat co nejšetrněji (záměrná ochrana osobních údajů);
– Hlásit hackerské útoky a jiné případy, kdy bylo porušeno zabezpečení dat, ÚOOÚ a v některých případech i dotčeným osobám;
– V některých případech jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů;
– Atd.
Na zpracovatele tyto a další povinnosti budou dopadat v různé míře, v závislosti na tom, jak riziková zpracování osobních údajů provádějí.
Oba předpisy mají hodně společného – nemění se základní definice, základní povinnosti a práva ani dozorová role ÚOOÚ.

Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je informace, která se týká určené nebo přímo či nepřímo určitelné fyzické osoby. Obecně se tak jedná o jakoukoliv informaci, která se určeného nebo určitelného člověka týká, na základě které ho dokáže správce, zpracovatel nebo kdokoliv jiný identifikovat. Není nikde kompletní seznam osobních údajů, např. se však jedná o jméno, datum narození, ale i jednoznačný identifikátor osoby, fotografie. Údaj vždy směřuje k identifikaci osoby nebo se týká identifikované osoby.
Seznam a složení údajů, které jsou uvedené níže, neznamená, že v každém případě společnost PriCall s.r.o. zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu zákazníkovi individualizován. Výjimkou jsou údaje, které společnost PriCall s.r.o. musí zpracovávat podle zákona.

1. Základní osobní identifikační a adresní údaje
Tento seznam obsahuje všechny údaje, které společnost používá k vypracování a podepsání smlouvy. Jedná se zejména o:
– Akademický titul;
– Jméno a Příjmení;
– Rodné číslo;
– IČO, DIČ;
– Adresa trvalého pobytu;
– Nazev firmy;
– Adresa sídla nebo místa podnikání;
– Fakturační adresa;
– Bankovní spojení;
– Podpis.

2. Kontaktní údaje:
– Telefonní číslo;
– Kontaktní e-mail.

3. Údaje o odebíraných službách, využívání služeb a zakoupeném zboží:
– Specifikace poskytované služby (objem, cena, atd.);
– Specifikace zakoupeného zboží;
– Atd.

4. Provozní a lokalizační údaje:
– Volané číslo;
– Volající číslo;
– Adresa datového spojení (např. IP nebo URL adresa);
– Datum a čas uskutečnění spojení;
– Atd.

5. Údaje z komunikace mezi společnosti PriCall s.r.o. a zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi společnosti PriCall s.r.o. a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci a záznamy telefonických hovorů, chatové komunikace mezi zákazníkem a společnosti PriCall s.r.o..

6. Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka
– Záznamy o chování na webových stránkách společností PriCall s.r.o. získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči;
– Údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb PriCall s.r.o. na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely);
– Atd.

Právní důvody, účely a doby zpracování osobních údajů
– Zpracovávání osobních údajů z důvodu plnění zákonných povinností – příprava a podepsání smlouvy.

U zákazníků služeb společností PriCall s.r.o., je společnost oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se společností PriCall s.r.o. po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti PriCall s.r.o.

V případě jednání mezi společností PriCall s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost PriCall s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.

Faktury vystavené společností PriCall s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze strany společnosti PriCall s.r.o. zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zpracovávány pod dobu 10 let ode dne ukončení vaší smlouvy se společností PriCall s.r.o.. Pro naplnění této zákonné povinnosti si společnost PriCall s.r.o. ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby PriCall s.r.o., přičemž ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.

Osobní údaje nutné pro poskytnutí zvláštních slev ZTP nebo ZTP/P dle § 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích jsou zpracovávány pod dobu 5 let od poskytnutí příslušné slevy, případně do doby, kdy již není možné právně napadnout výši státního příspěvku na tyto slevy, pokud je tato doba delší.

U dlužníků si společnost PriCall s.r.o. ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 4 let poté, co je dlužník vymazán z Registru sdružení SOLUS, a to z důvodu oprávněného zájmu obhájit nároky související s předáním dlužníka do Registru sdružení SOLUS.

Dle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost PriCall s.r.o. povinna uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel společnost PriCall s.r.o. zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 3 až 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. Společnost PriCall s.r.o. je dále oprávněna zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je společnost PriCall s.r.o. povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo prověřování chráněné osoby, Bezpečnostní informační službě pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, Vojenskému zpravodajství pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a České národní bance pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.;

– Zpracovávání osobních údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely od 25.05.2018 nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností PriCall s.r.o..;

– Zpracovávání cookies z webových stránek společností PriCall s.r.o..

Sdílení osobních údajů
Společnost PriCall s.r.o. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci společností PriCall s.r.o. nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Správce prohlašuje, že nepředá osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud
a) k tomu nezíská Váš souhlas,
b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte,
c) pokud tak nevyžaduje právní předpis nebo
d) pokud k tomu správce neopravňuje právní předpis.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:
– Zpracovatelům, tj. subjektům, které na základě zvláštního zákona nebo pověření společností PriCall s.r.o. zpracovávají osobní údaje. Jde zejména o obchodní zastoupení, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo vymáhání dlužných pohledávek, činnost advokátů, auditorů, atd.;
– Subjektům, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají zákonem stanoveným způsobem.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25.05.2018
Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25.05.2018 následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti PriCall s.r.o.:

– Potvrzení, zda zpracovává osobní údaje;
– Informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU;
– V případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti PriCall s.r.o. (Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1 nebo info@PriCall.eu).

Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit v kanceláři společnosti PriCall s.r.o. (Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1), za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na výmaz
Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost PriCall s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
Požádat o vymazání osobních údajů subjekt údajů může písemně na adresu sídla společnosti PriCall s.r.o.(Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1 nebo info@PriCall.eu).

3. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost PriCall s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti PriCall s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.
Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit v kanceláři společnosti PriCall s.r.o. (Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1), za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti PriCall s.r.o..

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti PriCall s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti PriCall s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost PriCall s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat subjektem určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit v kanceláři společnosti PriCall s.r.o. (Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1) po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti PriCall s.r.o..

V případě, že společnost PriCall s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost PriCall s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti PriCall s.r.o. (Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1).

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25.05.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat písemně na adresu sídla společnosti PriCall s.r.o.(Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1 nebo info@PriCall.eu).

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat v kanceláři společnosti PriCall s.r.o. (Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1) nebo na zákaznické lince +420 210 330 000.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).